Organisk kemi

Organisk kemi

LÄROPLANENS CENTRALA INNEHÅLL

 

Läroplanens centrala innehåll gällande kemi säger att du ska lära om…

… kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer och om

kolatomens kretslopp.

… om fotosyntesen och energiomvandlingar.

…. om människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt

vad det innebär för hållbar utveckling (växthuseffekten).

… om historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för

världsbild, teknik, miljö, samhälle och människans levnadsvillkor.

… hur systematiska undersökningar går till samt hur enkla frågeställningar

formuleras, planeras, utförs och utvärderas.

… dokumentation och källkritisk granskning

Organisk kemi

 

 

 

Detta bedöms på kapitlet:

 

1) Laborationsrapporten "Alkoholers egenskaper".

 

 

2) Provet i organisk kemi. Information om detta prov

 

finns i detta rum. onsdag v.41

 

 

 

3) Vid "vägning" mellan betyg kollar jag inlämningen på som ni kommer att jobba med på lektionerna.

 

Copyright © All Rights Reserved